Saltar apartados

DOCTORAT2 EN ENGINYERIA QUÍMICA

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant

Coordinador Acadèmic del Programa: Juan A. Reyes Labarta
e-mail contacte: doctorado.iq@ua.es  

LÍNIES DE RECERCA

 

LÍNIES DE RECERCA

1. Caracterització, tractament i aprofitament de residus.

2. Separació sòlid-fluid.

3. Simulació, optimització i síntesi de processos químics.

4. Procés de separació per membranes.

5. Equilibri entre fases i la seua aplicació a processos industrials.

6. Tecnologia i aplicacions de materials de carboni i grafeno.

7. Pirólisis, gasificació i combustió.

8. Processament de polímers. Nanocomposites. Escumes

9. Desenvolupament de catalitzadors.

10. Cultiu de microalgas i la seua aplicació.

11. Enginyeria del medi ambient.

12. Contaminació atmosfèrica (inorgànica i COPs)

13. Qualitat d'aigües i aplicació de models ambientals.

14. Desenvolupament de processos industrials.

 

GRUPS DE RECERCA

1. Equilibri entre fases

2. Processament i pirólisis de polímers

3. Recursos hídrics i desenvolupament sostenible

4. Residus, energia, medi ambient i nanotecnologia (REMAN)

5. Computer Optimization of Chemical Engineering Processes and Technologies (COnCEPT)

 

LÍNEAS\GRUPOS 1-EF 2-PPP 3-RHDS 4-REMAN 5-COnCEPT
1   X X X  
2     X   X
3         X
4     X   X
5 X X     X
6       X  
7   X   X  
8   X   X  
9   X      
10   X      
11 X X X X X
12       X  
13     X X  
14 X X X X X

 

PLANTILLA PER A l'INFORME ANUAL DELS TUTORS-DIRECTORS DE TESIS

Plantilla per a l'informe anual dels tutors-directors de tesis

  

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES a tots els programes de doctorat

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES:

Denominació

Tutories

Nombre d'hores

120 - 150 hores                                                   

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Procediment de control

Els alumnes prepararan un resum (anual) de les accions formatives realitzades en les tutories, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand.

L'avaluació de la participació de l'estudiant en les tutories la realitzarà el director de la tesi i la farà constar en el document d'activitats del doctorat. Es considerarà que l'avaluació no és positiva quan l'estudiant no haja sigut capaç d'adquirir els coneixements o destreses que constituïen l'objectiu de la tutoria. En aquest cas, s'instarà al doctorant perquè intensifique el seu esforç per a esmenar les manques que s'hagueren observat ja que açò serà una condició indispensable per a poder desenvolupar de manera adequada el pla de treball previst i poder concloure els seus estudis de doctorat en el termini previst.

Detall i planificació

Activitat, de caracter obligatori, consistent en la formació específica que realitza el director de tesi sobre diversos aspectes relacionats amb el coneixement científic en el context del tema de recerca, el maneig de tecnologies i entorns programari necessaris per a realitzar la recerca, el disseny i anàlisi d'experiments, la discussió i la difusió dels resultats de la recerca. Aquesta activitat també inclou la formació per a l'escriptura de la tesi doctoral. Per al desenvolupament d'aquesta activitat s'ha previst una mitjana de 4 h anuals de tutories dedicades específicament a activiades formatives.

Quant a la planificació temporal, es preveu que aquesta activitat es puga realitzar de manera bimensual durant el primer semestre (tant a temps complet com a parcial). A partir del segon semestre dependrà de les necessitats específiques de formació del doctorand i es realitzarà sempre que aquest requerisca adquirir noves habilitats (conèixer nous equips o tècniques, maneig de programari, etc).

Competències bàsiques: CB11, CB12, CB13, CB14.

Capacitats i destreses personals: CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06. Altres competències: OC1. El nombre mínim d'hores a completar per cada estudiant amb el conjunt d'activitats formatives és de 50 h, que corresponen a la suma de les 28 h corresponents a les activitats obligatòries ("Gestió i recuperació de la informació bibliogràfica", "tutories" i "Elaboració de documents científics") més 22 h d'activitats de formació optatives.

 

Denominació

Elaboració de documents científics

Nombre d'hores

6 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caracter obligatori, que el seu objectiu és que l'estudiant adquirisca coneixements sobre les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació. Es proporcionarà la formació bàsica necessària perquè els estudiants siguen capaços de preparar de manera autònoma un treball en anglès, amb el format convencional d'una publicació científica, en el qual presenten i analizacen alguns dels resultats de la seua recerca, discutint-los de manera ben fonamentada i extraient les conclusions procedents. El treball elaborat s'enviarà per a la seua eventual publicació en una revista científica. Pel que fa a la planificació temporal,

aquesta activitat es realitzarà a partir del segon semestre per a tots els estudiants (a temps parcial i temps complet), en el moment en què, segons el parer del director de la tesi, es dispose de resultats i conclusions rellevants, susceptibles de ser publicats en una revista científica.

Competències bàsiques: CB15, CB16.

Capacitats i destreses personals: CA05, CA06. Altres competències: OC1. El nombre mínim d'hores a completar per cada estudiant amb el conjunt d'activitats formatives és de 50 h, que corresponen a la suma de les 28 h corresponents a les activitats obligatòries ("Gestió i recuperació de la informació bibliogràfica", "tutories" i "Elaboració de documents científics") més 22 h d'activitats de formació optatives.

Procediment de control

El treball serà supervisat pel director de tesi i s'incorporarà com a tasca realitzada en el document d'activitats del doctorand.

Es considerarà que aquesta activitat està avaluada de manera positiva quan el tutor considere que la selecció dels continguts, la discussió dels resultats i les conclusions, la seua estructura i organització i la redacció i presentació del treball escrit s'ajusten als nivells de rigor i qualitat que s'exigeixen en els congressos i reunions científiques dins de l'àmbit de l'enginyeria química. Tant el material elaborat com la seua avaluació positiva es faran constar en el document d'activitats del doctorat.

 

ACTIVITATS TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES OPTATIVES:

 

Denominació

Seminaris i tallers de recerca.

Nombre d'hores

6 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caràcter optatiu, consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat. La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat tant de les ajudes de mobilitat, com dels investigadors implicats.

Quant a la planificació temporal d'aquesta activitat, l'alumnat d'aquest programa de doctorat (a temps parcial i temps complet) podrà accedir a aquesta formació al llarg de tot el programa, en funció de la disponibilitat i mobilitat dels investigadors convidats i de l'oferta anual específica de cada curs acadèmic i de les ajudes disponibles. Segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

Procediment de control

Els alumnes elaboraran un petit resum dels seminaris als quals assistisquen, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand.

El director de tesi o la persona en qui aquest delegue avaluarà els resums elaborats pels estudiants i es farà constar la qualificació obtinguda en el document d'activitats del doctorand.

 

Denominació

Seminaris de doctorands.

Nombre d'hores

9 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caràcter optatiu, consistent en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat pel doctorand a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. Quant a la planificació temporal d'aquesta activitat, els seminaris es realitzaran de manera anual, començant a explicar des del primer semestre, tant per als estudiants a tipus complet com per als de temps parcial.

Eventualment, aquests seminaris podran tenir una repercussió més àmplia i estendre's a una audiència que incloga alumnes d'altres nivells (grau o màster) en titulacions relacionades amb l'àrea d'Enginyeria Química. Per exemple, l'exposició pública dels treballs per part dels doctorands podria realitzar-se dins d'una activitat del tipus del Congrés d'Estudiants d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant, del que ja s'han celebrat 2 edicions, amb caràcter bianual, o bé dins d'un altre tipus d'esdeveniments que puguen organitzar-se des de l'I.O. d'Enginyeria de Processos Químics o el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant. De qualsevol manera, la realització d'aquesta activitat formativa per part dels alumnes del programa de doctorat dependrà de l'oferta anual específica de cada curs acadèmic i, segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

Procediment de control

Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el document d'activitats del doctorand.

La participació de cada estudiant en aquesta activitat serà avaluada, a través de rúbriques, pels professors i altres estudiants que participen en els seminaris. En el document d'activitats del doctorat s'inclourà un resum de les opinions expressades a través de les rúbriques. S'instarà als estudiants per a millorar, en els seminaris posteriors, els aspectes de la seua exposició que hagueren resultat deficients, de manera que, en el moment de la lectura de la tesi doctoral, tots els doctorands puguen haver adquirit les habilitats necessàries per a la comunicació oral en l'àmbit del coneixement cientificotècnic.

 

Denominació

Presentació de comunicacions científiques

Nombre d'hores

12 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caràcter optatiu, consistent a proporcionar als estudiants eines per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació de l'estudiant perquè siga capaç d'abordar de manera autònoma la preparació, enviament del manuscrit i exposició pública o elaboració del pòster (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de tesi en congressos, conferències, reunions de treball o tallers doctorals, nacionals o internacionals. La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat d'ajudes de mobilitat i a la celebració de reunions o congressos que, segons el parer del director de la tesi, resulten adequats. Segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

Procediment de control

Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el document d'activitats de l'aoctorado (en cas d'acceptació).

Es considerarà que aquesta activitat està avaluada de manera positiva quan el tutor considere que la selecció dels continguts, la discussió dels resultats i les conclusions, la seua estructura i organització i la redacció i presentació del material elaborat com a suport per a la comunicació s'ajusten als nivells de rigor i qualitat que s'exigeixen en els congressos i reunions científiques dins de l'àmbit de l'enginyeria química. Tant el material elaborat com la seua avaluació positiva es faran constar en el document d'activitats del doctorat.

 

Denominació

Estades en altres universitats i centres de recerca superior

Nombre d'hores

150 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de caràcter optatiu associada a les accions formatives realitzades durant les estades del doctorand en una universitat o centre de recerca superior diferent a aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi.

La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat d'ajudes de mobilitat, a la disponibilitat de centres que, segons el parer del director de la tesi, resulten adequats per a acollir al doctorand i a l'acceptació d'aquest per part del centre. Segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

L'organització i planificació temporal de les accions de mobilitat, tant per als estudiants a temps parcial com a temps complet es realitzarà en funció dels objectius específics de l'estada, de manera que quan es pretenga que l'estudiant aprenga el maneig de noves tècniques o procediments, puguen produir-se en qualsevol moment a partir de la incorporació de l'estudiant al programa de doctorat. Quan es tracte de desenvolupar alguna recerca o línia concreta dins del seu pla de treball, que requerisca que el doctorand ja haja adquirit determinades habilitats o haja obtingut certes dades experimentals, l'estada es realitzarà en el moment més oportú, una vegada que l'estudiant es trobe en les condicions que li permeten aprofitar al màxim la seua estada i obtenir el millor rendiment de la mateixa. Aquesta organització i planificació es realitzarà segons el criteri del director de la tesi en cada cas particular.

Es preveu la realització d'estades mínimes d'1 mes, en funció de l'ajuda i de la disponibilitat del centre d'acolliment

Procediment de control

Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la universitat o centre de recerca.

Es considerarà que aquesta activitat està avaluada de manera positiva quan hi haja un informe favorable per part del tutor o persona responsable del doctorand en el centre de destinació de l'estada.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Nº de places oferides: 5/curs

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CRITERIS D'ADMISSIÓ PER LA COMISSIÓ ACADÈMICA

Els criteris concrets d'admissió per a accedir al Programa de Doctorat d'Enginyeria Química estableixen la necessitat d'haver completat un període de formació d'acord amb l'establit en l'apartat anterior, en el qual els estudis cursats estiguen relacionats amb algun camp de ciència i/o tecnologia.

S'estableixen dos perfils d'ingrés, de manera que l'expedient acadèmic d'accés al programa de doctorat es multiplicarà per un factor diferent:

Perfil recomanat que inclou: Enginyeria química o de processos químics, Enginyeria Industrial branca química o materials, Enginyeria de materials, Química, Biotecnologia, Enginyeria de l'energia, Enginyeria d'organització Industrial. (factor 1)

Altres perfils diferents al recomanat, però que podrien donar accés al programa de doctorat: Enginyeria aeronàutica, enginyeria agrònoma, Enginyeria informàtica, Enginyeria electrònica, elèctrica o de comunicacions, enginyeria mecànica, enginyeria civil, enginyeria de mines, enginyer geòleg, enginyeria naval, enginyeria biomèdica, automàtica, arquitectura, física, matemàtiques, estadística, bilogía, geologia, ciències del mar, ciències ambientals. (factor 0.6)

Els sol·licitants l'expedient dels quals d'accés pertanga a perfils diferents al recomanat hauran de cursar complements de formació.

Els criteris d'admissió seran establits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, donant-se publicitat als mateixos a través dels sistemes d'informació amb anterioritat a l'accés i a l'admissió dels estudiants.

Els criteris d'admissió es basaran en el mèrit i capacitat dels sol·licitants, d'acord als seus certificats acadèmics i el curriculum vitae. La puntuació màxima en l'apartat de coneixement d'idiomes s'aconseguirà quan s'acredite, com a mínim, un nivell B2 o una estada d'un mínim de 6 mesos en un país en l'estranger en el qual necessàriament s'haja hagut de desembolicar amb l'ús de l'idioma que estiga valorant.

A aquests efectes, l'admissió es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris:

 • Expedient d'accés al programa de doctorat (80%)
 • Coneixement d'un idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanga el programa de doctorat (10%)
 • Existència de cartes de presentació per part de professors d'universitat o d'altres institucions de recerca que tinguen coneixement directe de la capacitat i competència de l'aspirant (10%)

Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que els contemplats per als alumnes a temps complet.

PROCEDIMENTS D'ADMISSIÓ ADAPTATS A ESTUDIANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DERIVADES DE LA DISCAPACITAT

Els estudiants amb discapacitat reben atenció específica a les seues necessitats especials a través del Programa de suport a estudiants amb discapacitat. Aquest programa està dirigit a tots els estudiants de la Universitat d'Alacant amb algun tipus de discapacitat, ja siga d'índole física, sensorial o amb una malaltia crònica que incidisca en els seus estudis. El programa es realitza a través d'un estudi interdisciplinari de cada cas en el qual es detecten les necessitats específiques, s'elabora un projecte individual i un pla de treball que garantisca la igualtat d'oportunitats en la trajectòria universitària i posteriorment en l'eixida professional, i s'adopten mesures destinades a prevenir o compensar els desavantatges que puga tenir l'estudiant al llarg de la seua vida acadèmica. A més, la Universitat d'Alacant compta amb els següents programes adaptats a estudiants amb necessitats educatives especials:

Programes d'assessorament psicològic i psicoeducativo

L'assessorament psicològic tracta de donar resposta a dificultats de caràcter general, que poden incidir en la vida acadèmica de l'universitari. S'atén a l'alumne en entrevistes individuals, se li orienta directament i, de resultar necessari, se li faciliten centres o professionals especialitzats. L'assessorament psicoeducativo se centra en dificultats directament relacionades amb habilitats, aptituds o orientació adequada en els estudis. Tracta de facilitar una resposta completa, amb actuacions individuals i grupales (tallers d'assessorament per a l'aprenentatge orientats cap a les tècniques d'estudi i l'afrontamiento d'exàmens). A més, són freqüents els estudiants que acudeixen al CAU amb dubtes respecte a l'elecció de titulació o sobre la continuïtat dels seus estudis. L'abordatge d'aquestes consultes es realitza mitjançant entrevistes individualitzades en les quals es fa una anàlisi de les circumstàncies que han portat a l'alumne a tal situació, i es continua amb un procés de presa de decisions basades en els interessos professionals de l'alumne.

Programa de Voluntariat Social Intra-Universitari

Es persegueix fomentar les actituds solidàries entre els universitaris. Per a açò es promouen activitats realitzades pels propis estudiants i destinades a prevenir situacions de desigualtat i exclusió social entre els seus companys. Aquest programa de voluntariat, dut a terme pel CAU, es desenvolupa en el nostre entorn més proper per a educar en valors i formar, a més de bons professionals, a ciutadans amb criteri i amb compromís cap a aquelles desigualtats que els envolten. Els estudiants poden comprovar com en el seu mateix ambient universitari existeixen situacions socials diferents a les seues, en les quals es fa necessari intervenir, si bé des de la perspectiva del compromís i amb una actitud desinteressada.

Activitats de suport voluntàries:

 • Suport a estudiants amb necessitats especials: copiar o transcriure anotacions, acompanyaments en desplaçaments, ensenyar itineraris, ajuda en biblioteca, etc.
 • Acompanyament als nous estudiants amb discapacitat procedents de secundària en les seues primeres visites a la nostra universitat.
 • Suport voluntari als estudiants amb discapacitats que es presenten a les PAU.
 • Voluntariat lingüístic. Activitat amb una doble finalitat; d'una banda millorar l'idioma en estudiants immigrants, però sobretot generar xarxes i vincles d'ajuda a la seua integració. En aquest tipus de voluntariat la majoria dels alumnes que presten el seu suport són estudiants amb algun tipus de discapacitat.
 • Acolliment i suport a estudiants Erasmus amb discapacitat.

ESTUDIANTS

El Títol està vinculat a un o diversos títols previs

Títols previs:

UNIVERSITAT TÍTOL
Universitat d'Alacant Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Química

 

Últims Cursos:

CURS Nº Total estudiants Nº Total estudiants que provinguen d'altres paises
Any 1 35 3
Any 2 29 2
Any 3 27 3
Any 4 24 4
Any 5 21 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

El Reial decret 99/2011 estableix com a caràcter general, per a accedir al programa de doctorat, estar en possessió d'un Màster Universitari (Article 6.1). Si bé, també estableix la possibilitat d'incloure criteris addicionals de selecció per a alguns programes de doctorat (Article 7.1) i la possibilitat de complements específics de formació (Article 7.2). D'altra banda, el citat Reial decret, també estableix tant en la seua exposició de motius («¿ el component fonamental de la formació doctoral és l'avanç del coneixement científic a través de la "recerca original"») que l'orientació fonamental de l'els estudis de tercer cicle és a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat (Articule 2.1) i que l'activitat fonamental del doctorand serà l'activitat investigadora (Articule 4.1).

Tenint en compte l'esperit del Reial decret 99/2011, els complements de formació han de ser, com el seu propi nom indica, "complementaris", i estar orientats a facilitar les activitats investigadores. El seu objectiu final serà que el doctorand adquirisca les competències necessàries per a dur a terme una recerca de qualitat en l'àmbit de l'enginyeria química.

Per tot l'exposat anteriorment, per a tots aquells candidats que accedisquen al programa de doctorat amb un perfil diferent als recomanats s'estableixen uns complements de formació específics per a cada perfil, que oscil·len entre 12 i 19.5 ECTS. Formats per 4 assignatures del bloc bàsic (Enginyeria de processos i productes) del Master Universitari d'Enginyeria química, d'acord a la taula següent:

Fenòmens de Transport
( 6 ECTS)
Ampliació d'operacions
de separació (6 ECTS)
Reactors químics avançats
(4.5 ECTS)
Mètodes computacionals
en Enginyeria Química (3
ECTS)
Total ECTS
Ciències         12
Física   x x   16,5
Matemàtiques/Estadística x x x   19,5
Biologia x x x x 16,5
Geologia x x x    16,5
CC. del Mar  x  x  x  x  19,5
CC. Ambientals  x  x  x  x  19,5
Enginyeries/Arquitectura          
Aeronaútica    x  x    12
Agrònoma  x  x  x    16,5
Informàtica  x  x  x    16,5
Electrònica/Elèctrica/Comunicacions  x  x  x    16,5
Mecànica    x  x    12
Civil    x  x    12
Mines    x  x    12
Geòleg  x  x  x    16,5
Naval    x  x    12
Biomèdica  x  x  x    16,5
Automàtica  x  x  x    16,5
Arquitectura  x  x    

 16,5

 

 

La Comissió Acadèmica, informada pels professors responsables en cada cas, supervisarà el seu correcte desenvolupament i validarà l'avaluació obtinguda per l'alumne.

Fenòmens de Transport. (6 ECTS)

Resultats d'aprenentatge

 • Saber identificar el mecanisme de transport de matèria, energia i quantitat de moviment que té lloc en un procés.
 • Saber establir les condicions inicials i/o contorn.
 • Saber plantejar i resoldre problemes de transport de quantitat de moviment, conducció de calor o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat estacionari i no estacionari.
 • Saber resoldre els problemes analítica i/o numèricament.
 • Saber descriure diferents models de flux turbulento.
 • Saber plantejar i resoldre problemes de transport convectivo de calor o matèria en una, dues o tres dimensions, en estat estacionari i no estacionari.

Continguts

Equacions bàsiques de transport: matèria, energia i quantitat de moviment. Mètodes numèrics de resolució de

les equacions de transport. Conducció de la calor i difusió d'espècies químiques. Transport de quantitat de moviment

i turbulència. Transport convectivo de matèria i calor.

Competències (al final s'inclou un llistat amb els codis de competències)

Competències Bàsiques: CB2, CB3

Competències generals: CG1, CG5

Competències específiques: CE2, CE4

Competències transversals: CT2

 

Activitats formatives

Activitat Teoria Pràctiques de problemes Pràctiques d'ordinador
Hores: 75 (30P+45NP) 37,5 (15P+22,5NP) 37,5 (15P+22,5NP)
Presencialitat: 40% 40% 40%

 

Metodologies docents

Metodologies Consignar seminaris o treballs
Teoria

Les classes de teoria s'impartiran utilitzant les eines audiovisuals i informàtiques necessàries,  així com la pissarra, per a presentar els conceptes requerits pels continguts de l'assignatura.

Realització de pràctiques d'ordinador  

En les pràctiques d'ordinador s'utilitzarà les eines informàtiques adequades per a resoldre problemes relacionats amb l'assignatura.

Pràctiques de problemes  

Sessions mitjançant les quals es mostrarà a l'alumnat l'aplicació dels coneixements teòrics adquirits per a la resolució de problemes o casos pràctics.

Treball no presencial  

L'activitat no presencial de l'alumne inclourà, a més de l'estudi de la matèria impartida en les classes  presencials: a) la resolució de problemes i el seu lliurament en uns terminis establits pel professor, i b) el  desenvolupament d'un treball que serà assignat pel  professor.

 

Sistemes d'avaluació

Sistemes d'avaluació Prova final Realització de treballs de caracter individual o en grup Proves específiques
Ponderació mínima: 40 10 10
Ponderació màxima: 50 40 50

 

Ampliació d'operacions de separació (6 ECTS)

Resultats d'aprenentatge

 • Reconèixer la importància d'una selecció adequada del model termodinàmic en funció del tipus de barreja a separar per a poder obtenir resultats fiables en el disseny i simulació del procés de separació.
 • Conèixer les diferents opcions per al càlcul de l'equilibri entre fases i ser capaç de seleccionar el model més adequat per a cada cas particular, especialment en el cas de sistemes altament no ideals.
 • Conèixer els mètodes aproximats per al disseny d'operacions multicomponente i ser capaç de seleccionar i aplicar el més adequat per a cada tipus de separació.
 • Conèixer les diferents estratègies possibles per a la simulació rigorosa d'operacions de separació multicomponente i ser  capaç de seleccionar i aplicar el més adequat per a cada tipus de separació.
 • Conèixer les diferents opcions disponibles per a la separació de barreges azeotrópicas, en què es basen i com es duu a terme l'operació.
 • Conèixer en què es basen i quan resulten adequades les operacions de destil·lació reactiva i extracció supercrítica.
 • Ser capaç d'utilitzar els mapes de corbes de residu i de destil·lació per a planificar seqüències de columnes per a operacions de destil·lació assistida.
 • Ser capaç d'utilitzar els simuladors de processos químics per al disseny aproximat i la simulació rigorosa d'operacions de separació multicomponente.
 • Conèixer els aspectes fonamentals de l'engegada i operació de les columnes de destil·lació i ser capaç d'intervenir i adoptar decisions referent a açò.
 • Conèixer els fonaments dels processos de separació a través de membranes, els mecanismes en què es basen i els models que els descriuen, així com les característiques i propietats dels mòduls de membranes comercials i les seues aplicacions industrials.
 • Conèixer els fonaments dels processos de lixiviación i llavat i dels mecanismes en què es basen, així com el funcionament dels equips industrials per a dur a terme aquest tipus d'operacions i les equacions i paràmetres bàsics per al seu disseny.
 • Conèixer els fonaments dels processos de cristal·lització, desublimación i evaporació i els mecanismes implicats en cada cas, així com el funcionament dels equips industrials per a dur a terme aquest tipus d'operacions i les equacions i paràmetres bàsics per al seu disseny.

Continguts

Aplicació de la termodinàmica de l'equilibri entre fases al càlcul d'operacions de separació. Mètodes aproximats per al càlcul d'operacions de separació multicomponente. Mètodes rigorosos per al càlcul d'operacions de separació multicomponente. Operacions de destil·lació assistida: destil·lació extractiva; destil·lació salina; destil·lació per canvi de pressió; destil·lació azeotrópica; destil·lació reactiva; extracció supercrítica. Engegada i operació de columnes de destil·lació. Processos de separació a través de membranes. Processos de lixiviación i llavat. Processos de cristal·lització, desublimación i evaporació.

Competències

Competències Bàsiques: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

Competències generals: CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG9, CG10, CG11

Competències específiques: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5

Competències transversals: CT1, CT2, CT3

 

Activitats formatives

Activitat Teoria Pràctiques d'ordinador
Hores: 75 (30P+45NP) 75 (30P+45NP)
Presencialitat: 40% 40%

 

Metodologies docents

Metodologia Consignar seminaris o treballs
Teoria Les classes de teoria s'impartiran utilitzant les eines audiovisuals i informàtiques necessàries, així com la pissarra, per a presentar els conceptes requerits pels continguts de l'assignatura.
Realització de pràctiques d'ordinador En les pràctiques d'ordinador s'utilitzarà les eines informàtiques adequades per a resoldre problemes relacionats amb l'assignatura.
Treball no presencial L'activitat no presencial de l'alumne inclourà, a més de l'estudi de la matèria impartida en les classes presencials: a) la resolució de problemes i el seu lliurament en uns terminis establits pel professor, i b) el desenvolupament d'un treball que serà assignat pel professor.

 

Sistemes d'avaluació

Sistemes d'avaluació Prova final Prova específica
Ponderació mínima: 50 50
Ponderació màxima: 50 50

 

Reactors químics avançats (4.5 ECTS)

Resultats d'aprenentatge

 • Ser capaç d'analitzar la cinètica i la fenomenologia de transformacions químiques complexes de diversa naturalesa: catalítiques, bioquímiques, electroquímiques, fotoquímiques, sonoquímicas, nuclears.
 • Ser capaç d'obtenir dades experimentals de transformacions químiques complexes i ser capaç de formular models cinètics a partir d'aquestes dades.
 • Ser capaç d'elaborar informes tècnic-científics tant a partir d'informació obtinguda de fonts bibliogràfiques com de l'elaborada pel propi alumne.
 • Saber triar i dissenyar els reactors adequats per a les transformacions químiques complexes en funció de la seua naturalesa.
 • Ser capaç de realitzar càlculs i anàlisis avançades d'enginyeria de la reacció química.
 • Ser capaç de seleccionar el reactor de jaç fix més adequat per a un procés concret i d'afrontar el seu disseny.
 • Ser capaç d'analitzar els reactors nuclears més freqüents a través del coneixement dels seus components, sistemes de control, equips auxiliars i de tractament de residus.
 • Ser capaç de desenvolupar models de difusió-reacció en processos biocatalíticos, particularment en sistemes enzimàtics heterogenis amb cinètiques complexes.
 • Calcular el progrés de la reacció a través de la integració numèrica de les equacions diferencials resultants.
 • Conceptualitzar i formular models per al disseny de reactors amb enzims immobilitzats en les seues diverses versions  funcionals, reactors tanc, i reactors tubulars de jaç fix i fluidizado.
 • Desenvolupar aplicacions informàtiques adequades al disseny, simulació i optimització dels diferents reactors biocatalítico

Continguts

Bases del disseny de reactors químics. Catàlisi i processos químics. Materials catalítics, propietats i preparació. Disseny de reactors electroquímics. Disseny de reactors fotoquímics. Reactors nuclears. Anàlisi de bioprocesos i biorreactores. Processos enzimàtics. Processos amb microorganismes i cèl·lules. Disseny de biorreactores

Competències (Al final s'afig una llista de codis de competències)

Competències Bàsiques: CB2, CB4, CB5

Competències generals: CG1, CG2, CG5, CG6, CG8, CG11

Competències específiques: CE1, CE2, CE3, CE4, CE10, CE11

Competències transversals: CT2, CT3

 

Activitats formatives

Activitat Teoria Pràctiques de problemes Pràctiques d'ordinador
Hores: 37.5 (15 P+22.5 NP) 37.5 (15 P+22.5 NP) 37.5 (15 P+22.5 NP)
Presencialitat: 40%   40%

 

Metodologies docents

Metodologia Consignar seminaris o treballs
Teoria Exposició en l'aula dels conceptes i procediments associats mitjançant lliçó magistral i amb suport informàtic per a presentacions, videos, simulacions d'exemple, etc.
Realització de pràctiques d'ordinador Simulació i disseny de reactors complexos mitjançant l'ús de programari genèrics de càlcul (Excel i Matlab) i especifique de processos químics (Chemcad)
Pràctiques de problemes Realització d'exercicis pràctics d'aplicació dels conceptes exposats en les classes teòriques en exercicis senzills per a assentar els coneixements adquirits.
Treball no presencial L'activitat no presencial de l'alumne inclourà l'estudi de la matèria impartida en les classes presencials, la resolució de problemes de manera autònoma i la resolució de problemes o casos pràctics i el seu lliurament en uns terminis establits pel professor, l'avaluació del qual (de manera directa o indirecta, a través de qüestionaris relacionats amb el treball realitzat) determinarà la qualificació de l'alumne en l'avaluació contínua.

 

Sistemes d'avaluació

Sistemes d'avaluació Prova final Realització de treballs de caràcter individual o en grup Elaboració d'informes
Ponderació mínima: 30 20  20
Ponderació màxima: 50 40  40

 

Mètodes computacionals en Enginyeria Química (6 ECTS)

Resultats d'aprenentatge

 • Utilitzar eines informàtiques de càlcul numèric (MATLAB) per a la resolució dels problemes d'optimització, diseñoy simulació propis de l'Enginyeria Química.
 • Conèixer els principis generals dels diferents mètodes numèrics utilitzats en l'Enginyeria Química.
 • Seleccionar els mètodes numèrics implementats en els programes de càlcul numèric més apropiats en funció del tipode equip o sub-sistema a resoldre dins d'un diagrama del procés.
 • Comprovar mitjançant l'anàlisi dels resultats proporcionats pels mètodes numèrics disponibles en un programari comercial (MATLAB), els fonaments teòrics en els quals basa l'Enginyeria Química.
 • Conèixer les eines informàtiques que implementen els mètodes numèrics per a la resolució sistemes reals d'interésen l'Enginyeria Química.
 • Estimar els diferents tipus d'error comesos en resoldre numèricament els models matemàtics que descriuen els processos químics.
 • Conèixer les limitacions dels mètodes disponibles en els programes de càlcul numèric i en quins casos es poden aplicar a la resolució dels problemes relacionats amb l'Enginyeria Química.
 • Adquirir la capacitat de qüestionar la fiabilitat dels resultats obtinguts per mètodes numèrics implementats en els programes de càlcul.
 • Crear models per als processos i unitats habituals en l'Enginyeria Química.
 • Conèixer les últimes tendències en programes basats en llenguatges d'alt nivell disponibles per al càlcul numèric.

Continguts

Errors d'arrodoniment i aritmètica amb precisió finita: representació de nombres reals en un ordinador; Propagació d'errors. Sistemes d'equacions lineals: algorismes disponibles en els programes de càlcul numèric per a la factorització de matrius i resolució de sistema lineals; valors propis i valors singulars; condició d'una matriu; matrius disperses; casos d'estudi - columna d'absorció, planta de destil·lació d'alcohol. Interpolació i ajust de dades; regressió no lineal; interpolació amb spline; polinomis d'interpolació de Lagrange; casos d'estudi. Sistemes d'equacions no lineals; mètode de substitució successiva i relaxació (acceleració); mètodes del valor propi dominant i de Wegstein; mètodes de Newton-Raphson i cuasi-Newton; mètode de Broyden; casos d'estudi - destil·lació multicomponente, circulació de fluids en xarxes de canonades; reactors químics en estat estacionari. Sistemes d'equacions diferencials ordinàries (EDO); solvers disponibles en MATLAB per a sistemes EDO rígids i no rígids, i per a sistemes diferencials-algebraics; problemes de valor de contorn; integració i diferenciació numèrica; quadratura de Gauss; casos d'estudi - anàlisi d'estabilitat en reactors químics, dinàmica de reactors de jaç fluidizado. Optimització: mètodes directes; mètode de Nelder-Pixeu; mètodes genètics i per eixam de partícules; utilització del toolbox de MATLAB per a optimització global; casos d'estudi - ajuste de dades cinètiques, control òptim en Enginyeria Química.Equacions en derivades parcials (EDP); diferències finites; mètodes explícits i implícits; introducció al mètode dels elements finits; casos d'estudi - reactor de flux pistó amb dispersió.

Competències

Competències Bàsiques: CB1, CB2, CB5
Competències generals: CG1, CG2, CG5, CG6, CG11
Competències específiques: CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE10
Competències transversals: CT1, CT2

 

Activitats formatives

Activitat Teoria Pràctiques d'ordinador
Hores: 75 (30P+45NP) 37.5 (15 P+22.5 NP)
Presencialitat: 40% 40%

Metodologies docents

 

Metodologia Consignar seminaris o treballs
Teoria Les classes de teoria s'impartiran utilitzant les eines audiovisuals i informàtiques necessàries, així com la pissarra, per a presentar els conceptes requerits pels continguts de l'assignatura.
Realització de pràctiques d'ordinador S'aplicaran els mètodes numèrics disponibles en MATLAB a la resolució de casos d'estudi que per la seua grandària i complexitat requereixen de programari avançat de computació.
Treball no presencial L'activitat no presencial de l'alumne inclourà, a més de l'estudi de la matèria impartida en les classes presencials: a) la resolució de problemes i el seu lliurament en uns terminis establits pel professor, i b) el desenvolupament d'un treball que serà assignat pel professor.

Sistemes d'avaluació

Sistemes d'avaluació: Prova final Realització de pràctiques Elaboració d'informes
Ponderació mínima: 30 20  30
Ponderació màxima: 50 40  40

 

Competències bàsiques

Codi Denominació
CB1 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CB2 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
CB3 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular  judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les  responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB4 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les  sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB5 Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Competències generals

Codi Denominació
CG1 Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis en la seua composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria  química i d'altres sectors relacionats entre els quals es troben el farmacèutic, biotecnològic, materials, energètic, alimentari o mediambiental.
CG2 Concebre, projectar, calcular, i dissenyar processos, equips,  instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'Enginyeria Química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
CG3 Dirigir i gestionar tècnica i econòmicament projectes,  instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en  l'àmbit de l'Enginyeria Química i els sectors industrials  relacionats.
CG4 Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
CG5 Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a l'optimització d'uns altres ja desenvolupats.
CG6 Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió Mediambiental.
CG7 Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
CG8 Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals.
CG9 Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
CG10 Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
CG11 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'Enginyeria Química que permeten el desenvolupament continu de la professió.

Competències transversals

Codi Denominació
CT1 Competències en un idioma estranger.
CT2 Competències informàtiques i informacionales.
CT3 Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques

Codi Denominació
CE1 Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
CE2  Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, així com l'optimització d'uns altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'Enginyeria Química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
CE3 Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
CE4 Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.
CE5 Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l'Enginyeria Química.
CE6 Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal·lacions per a la gestió integral de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en les indústries,
amb capacitat d'avaluació dels seus impactes i dels seus riscos.
CE8 Dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió mediambiental.
CE9 Gestionar la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents.
CE10 Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole  econòmic, energètic o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
CE11 Dirigir i realitzar la verificació, el control d'instal·lacions, processos i productes, així com certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.

 

NORMATIVA I ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UA (EDUA)

TESIS DOCTORALS (PLA I017)

CURS 2015-16

DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA DE MATERIALS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
DESHIDRATACIÓ DE BIOALCOHOLES PER A l'OBTENCIÓ DE BARREGES BIOCOMBUSTIBLES ALCOHOL+GASOLINA PER DESTIL·LACIÓ AZEOTRÓPICA HETEROGÈNIA: ESTUDI DE LA VIABILITAT DEL PROCÉS AMB ETANOL PER A SER ADAPTAT Al BIOBUTANOL
ESTUDI DEL BRIQUETADO I LA COMBUSTIÓ DE RESIDUS DE LA INDÚSTRIA DEL MOBLE DE FUSTA I DE RESIDUS DE MOBLES
FORMACIÓ DE CONTAMINANTS I ESTUDI CINÈTIC DE LA DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA DE DOS COMBUSTIBLES ALTERNATIUS: CDR I ASR
INTEGRACIÓ DE METODOLOGIES D'ANÀLISIS DE CICLE DE VIDA Al DISSENY SISTEMÀTIC DE PROCESSOS QUÍMICS
REDESIGN AND OPTIMIZATION OF A DIPHENYL CARBONATE PLANT

 

CURS 2016-17

DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA I BRIQUETADO DE RESIDUS D'ESCUMES DE POLIURETÀ
DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'UN SISTEMA AUTOMÀTIC DE PRESA DE MOSTRES AMBIENTALS DE GASOS I OLORS MITJANÇANT CONDENSACIÓ CRIOGÈNICA
LOW TEMPERATURE UPGRADING OF MOIST AGROINDUSTRIAL WASTES FOR SUBSEQUENT ENERGY USES
APPLICATION OF IRON-BASED NANOSTRUCTURES TO CONTAMINANT REMEDIATION
EFECTE DE LA QUÍMICA SUPERFICIAL DE L'ÒXID DE GRAFENO EN EL DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS

  

CURS 2017-18

RIGOROUS DESIGN OF CHEMICAL PROCESSES: SURROGATE MODELS AND SUSTAINABLE INTEGRATION
APROFITAMENT ENERGÈTIC DE SUBPRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL MITJANÇANT LIQÜEFACCIÓ HIDROTÉRMICA.
ANÀLISI DE CICLE DE VIDA

 

CURS 2018-19

 

MODELING AND OPTIMIZATION OF SHALE GAS WATER MANAGEMENT SYSTEMS

REDUCCIÓ DE CONTAMINANTS EN LA DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA DE RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
ESTUDI DE LA CONTAMINACIÓ MARINA PER PLÀSTICS I AVALUACIÓ DE CONTAMINANTS DERIVATS DEL SEU TRACTAMENT

 

  

 

 

 

 

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464