Saltar apartados

Doctorat en Enginyeria Química

INFORMACIÓ GENERAL

Presentació

En la Universitat d'Alacant s'han vingut desenvolupant tesis doctorals dins de l'àrea d'Enginyeria Química des de l'any 1986. Durant aquest dilatat període s'han format nombrosos doctors, alguns dels quals són, en l'actualitat, investigadors principals i membres dels grups que desenvolupen les línies de recerca que sustenten aquest programa, i uns altres han passat a desenvolupar la seua activitat en diferents sectors empresarials.

La solvència i qualitat del programa de doctorat del que es deriva l'actual, que va començar en el curs 2013-14 (tant pel que fa al currículum dels professors implicats com al nombre d'alumnes matriculats, nombre de tesis llegides i nombre i qualitat de les publicacions derivades de les tesis) està avalada pel fet que fóra distingit amb Esment cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació per al curs 2011-2012.

Els grups de recerca participants tenen una trajectòria plenament consolidada i una solvència reconeguda a nivell internacional, col·laboren des de fa anys amb el teixit empresarial de l'entorn, i constitueixen un excel·lent suport per als estudis de doctorat. Així, la connexió que existeix entre els grups i línies de recerca amb diverses indústries constitueix una font d'idees i de temes de recerca en els quals poden explorar-se nous processos, millores dels ja existents, solució de problemes, etc., que poden contribuir a l'avanç en R+D+i en diferents àmbits. D'altra banda, aquest caràcter aplicat dels estudis garanteix l'existència d'empreses potencialment interessades en el seu seguiment i en els resultats als quals s'arribe.

Normatives

https://edua.ua.es/va/normatives/normativa-estudis-de-doctorat.html

Objectius

El programa de Doctorat d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant es planteja amb l'objectiu de proporcionar una formació especialitzada sobre aspectes generals i/o específics, tant teòrics com a aplicats, relacionats amb les línies de recerca que es desenvolupen en el Departament d'Enginyeria Química i en l'Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics de la Universitat d'Alacant, que proporcione als estudiants majors i millors eines per al seu desenvolupament personal i professional en l'àmbit de la ciència i la tecnologia.

A través de la realització de la tesi doctoral, es pretén que els estudiants aprenguen a aplicar i a utilitzar diferents tècniques instrumentals i informàtiques relacionades amb els seus treballs de recerca i a analitzar i interpretar els resultats experimentals i que adquirisquen una formació com a investigadors que els permeta formar part activa d'equips de recerca multidisciplinàries, assumint rols diferents.

Les activitats formatives i de recerca del programa de Doctorat estan orientades a la resolució dels problemes que es poden plantejar en la societat pel que fa a operacions i processos químics, especialment quan aquests s'apliquen a escala industrial, permetent a més la possibilitat de col·laboració amb organismes de l'administració local, provincial, autonòmica, nacional o internacional per a la resolució de problemes d'aquest àmbit, així com la col·laboració amb la indústria privada per a la millora o substitució de processos, i per tant la possible realització de doctorats industrials.

Per tant, el programa de Doctorat es planteja per a donar una formació i coneixements específics que permeten que tant estudiants relacionats amb l'Enginyeria Química com a professionals que desenvolupen la seua activitat en empreses en les quals la la Enginyeria Química juguen un paper important, puguen ampliar i millorar els seus coneixements, aptituds i actituds.

Eixides professionals

Professorat i investigadors en universitats i centres tecnològics, així com en empreses, en tasques de recerca, desenvolupament i innovació l'activitat de la qual estiga relacionada amb els àmbits d'Enginyeria Química, en sectors tals com la indústria química, petroquímica, farmacèutica, biotecnològica, de materials, energètica, de plàstics i cautxús, alimentària o mediambiental, entre moltes altres.

Coordinació

Coordinador Acadèmic del Programa: Ignacio Martín Gullón 

e-mail contacte: doctorado.iq@ua.es  

Comissió acadèmica

La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat està formada pels membres del programa que compleixen amb l'establit en la Normativa per a Ensenyaments Oficials de Doctorat de la Universitat d'Alacant. Són membres de la comissió els següents professors:

Les funcions de la Comissió Acadèmica són les següents:

a) Establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels i les doctorands/as al programa de Doctorat i resoldre d'acord als mateixos.

b) Assignar un tutor o tutora i una directora o director de tesi al doctorand o doctoranda, així com la modificació dels mateixos en els casos previstos en la normativa vigent.

c) Autoritzar les pròrrogues als estudis de Doctorat en les condicions previstes en la normativa vigent.

d) Avaluar anualment el pla de recerca i el document d'activitats del doctorand o doctoranda, juntament amb els informes que a aquest efecte hauran d'emetre la tutora o tutor i el director o directora.

i) Proposar la composició del tribunal encarregat de jutjar les tesis doctorals i donar el vistiplau a la seua defensa.

f) Autoritzar les mesures de protecció de la privadesa de tesis doctorals en circumstàncies excepcionals lligades a processos de protecció o transferència de coneixements, com poden ser, entre unes altres, la participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguen sobre el contingut de la tesi.

g) Autoritzar les estades i activitats de les doctorandes o doctorands fora d'Espanya, amb la finalitat d'obtenir l'esment de Doctor internacional.

h) Vetlar per que tota la informació d'interès per als doctorands/as del programa estiga clarament visible i exposada en la seua pròpia pàgina web.

i) Designar, d'entre els seus membres, un coordinador/a de qualitat del programa i, si escau, una comissió de garantia de qualitat del mateix, que col·laboraran amb el coordinador/a de el programa en el seguiment dels objectius de qualitat del mateix.

j) Elaborar propostes de millora del programa de Doctorat i elevar-les al coordinador/a de qualitat de l'EDUA.

k) Nomenar quantes subcomissions internes considere necessàries per a l'adequat acompliment de les seues activitats.

 

Comissió de qualitat

 • Coordinador: Ignacio Martín Gullón 
 • Secretària: María Dolores Saquete Ferrándiz
 • Vocals: Ángela García Cortés i Alicia Font Escamilla

 

Les funcions de la Comissió de Qualitat són:

a) Auxiliar al/a la coordinador/a de el programa en el desenvolupament del Sistema de Garantia Intern de Qualitat del mateix.

b) Col·laborar amb el/la coordinador/a de qualitat de l'EDUA, així com amb la UTC, en el procés d'avaluació de qualitat del programa.

c) Proposar i supervisar la realització dels aspectes de millora en la qualitat del programa.

 

Recursos del Programa de Doctorat

Els equipaments i infraestructures a la disposició d'aquest programa són, fonamentalment, els propis dels grups de recerca als quals pertanyen els professors que constitueixen l'equip de recerca del programa, així com els recursos comuns amb els quals explica la Universitat en, per exemple, els Serveis Tècnics de Recerca. Una part important dels equipaments de recerca han sigut adquirits pels grups mitjançant el finançament obtingut de projectes de recerca o projectes d'infraestructura de convocatòries públiques competitives.

En l'apartat 7 de la Memòria verificada es detalla una llista amb els equipaments més importants dels grups de recerca participants en el programa.

Centre d'impartició

 Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant

Convenis i col·laboracions

En 2017 es va signar un conveni amb la Universitat Central de l'Equador per a la cooperació acadèmica a través del programa de Doctorat en Enginyeria Química (“Conveni específic de col·laboració acadèmica i científica internacional entre la Universitat d'Alacant d'Espanya i la Universitat Central de l'Equador, en l'interès per a la cooperació acadèmica en l'àrea d'enginyeria química a través del programa de Doctorat en enginyeria química”).

En 2019 es va signar un conveni amb la Universitat de la Sabana de Colòmbia per a la cooperació acadèmica a través del programa de Doctorat en Enginyeria Química ("Conveni específic entre la Universitat d'Alacant i la Universitat de la Sabana per a defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional").

Es mantenen altres col·laboracions amb altres universitats i centres de recerca, que inclouen estades de recerca de doctorands i doctorandes, visites de professors/as d'aquestes universitats, projectes conjunts de recerca, etc., entre les quals es poden citar:

Línia de simulació, optimització i síntesi de processos químics:

 • Carnegie Mellon University (Pittsburg, EUA)
 • Universitat de Åbo Akademi (Turku, Finlàndia)
 • Universitat de Manchester (Regne Unit)
 • Universitat Estadual de Maringá (Brasil)

Línia de caracterització, tractament i aprofitament de residus:

 • Universitat d'Umeå (Suècia)
 • EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) (Dübendorf, Suïssa)
 • Universitá degli Studi vaig donar Milano-Bicocca (Itàlia)
 • Universitat de la Sabana (Colòmbia)
 • Universitat de Naresuan (Tailàndia)
 • Universitat de Carolina del Sud (Columbia, EUA)
 • Universitat de Granada (Espanya)

Tecnologia i aplicacions de materials de carboni i grafè:

 • Kentucky Center for Applied Research (Lexington, EUA)

Línia de recerca d'equilibri entre fases:

 • Ben-Gurion University of the Neguev (Israel)
 • Universitat de València (Espanya)

Línia de processament de polímers:

 • École Nationale Superiérieure d'Arts et Metiers de París (França)

 

Llengües d'impartició

 Castellà, anglès i valencià.

 

EQUIPS DE RECERCA

Els investigadors d'aquest programa de Doctorat es constitueixen en un únic equip de recerca, i estan integrats en els següents grups de recerca:

1. Equilibri entre fases

2. Processament i piròlisi de polímers

3. Recursos hídrics i desenvolupament sostenible

4. Residus, energia, medi ambient i nanotecnologia (REMEN)

5. Computer Optimization of Chemical Engineering Processes and Technologies (COnCEPT)

LÍNIES DE RECERCA

1. Caracterització, tractament i aprofitament de residus.

2. Separació sòlid-fluid.

3. Simulació, optimització i síntesi de processos químics.

4. Procés de separació per membranes.

5. Equilibri entre fases i la seua aplicació a processos industrials.

6. Tecnologia i aplicacions de materials de carboni i grafè.

7. Piròlisi, gasificació i combustió.

8. Processament de polímers. Nanocompòsits. Escumes

9. Desenvolupament de catalitzadors.

10. Cultiu de microalgues i la seua aplicació.

11. Enginyeria del medi ambient.

12. Contaminació atmosfèrica (inorgànica i COPs)

13. Qualitat d'aigües i aplicació de models ambientals.

14. Desenvolupament de processos industrials.

 

LÍNIES\GRUPS 1-EF 2-PPP 3-RHDS 4-REMEN 5-COnCEPT
1   X X X  
2     X   X
3         X
4     X   X
5 X X     X
6       X  
7   X   X  
8   X   X  
9   X      
10   X      
11 X X X X X
12       X  
13     X X  
14 X X X X X

 

PERSONAL INVESTIGADOR

Tots els integrants de la Comissió Acadèmica són personal investigador, i es pot accedir al CV de cadascun enllaçant en l'apartat de la Comissió Acadèmica.

ADMISSIÓ

Informació general. Requisits generals d'accés al doctorat:

https://edua.ua.es/va/informacio/estudiants/preinscripcio-i-matricula/matricula/preguntes-frequents/tipus-d-acces-als-estudis-de-doctorat.html

Terminis i procediment d'inscripció:

https://edua.ua.es/va/informacio/estudiants/preinscripcio-i-matricula/informacio-acces-i-matricula-en-estudis-de-doctorat.html

Requisits específics d'accés:

Els criteris concrets d'admissió per a accedir al Programa de Doctorat d'Enginyeria Química estableixen la necessitat d'haver completat un període de formació d'acord amb el que s'estableix en els apartats següents, segons els quals els estudis cursats han d'estar relacionats amb algun camp de ciència i/o tecnologia.

Perfils d'accés:

S'estableixen dos perfils d'ingrés, de manera que l'expedient acadèmic d'accés al programa de doctorat es multiplicarà per un factor diferent:

- Perfil recomanat que inclou: Enginyeria química o de processos químics, Enginyeria Industrial branca química o materials, Enginyeria de materials, Química, Biotecnologia, Enginyeria de l'energia, Enginyeria d'organització Industrial. (factor 1)

- Altres perfils diferents del recomanat, però que podrien donar accés al programa de doctorat: Enginyeria aeronàutica, enginyeria agrònoma, Enginyeria informàtica, Enginyeria electrònica, elèctrica o de comunicacions, enginyeria mecànica, enginyeria civil, enginyeria de mines, enginyer geòleg, enginyeria naval, enginyeria biomèdica, automàtica, arquitectura, física, matemàtiques, estadística, bilogia, geologia, ciències del mar, ciències ambientals. (factor 0.6)

Els sol·licitants l'expedient d'accés dels quals  pertanga a perfils diferents del recomanat hauran de cursar complements de formació.

Els criteris d'admissió seran establits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, i se'n farà publicitat a través dels sistemes d'informació amb anterioritat a l'accés i a l'admissió dels estudiants.

 

Complements formatius:

El Reial decret 99/2011 estableix com a caràcter general, per a accedir al programa de doctorat, estar en possessió d'un Màster Universitari (Article 6.1). Si bé, també estableix la possibilitat d'incloure criteris addicionals de selecció per a alguns programes de doctorat (Article 7.1) i la possibilitat de complements específics de formació (Article 7.2). D'altra banda, el citat Reial decret, també estableix tant en la seua exposició de motius («el component fonamental de la formació doctoral és l'avanç del coneixement científic a través de la "recerca original"») que l'orientació fonamental dels estudis de tercer cicle és a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat (Article 2.1) i que l'activitat fonamental del doctorand serà l'activitat investigadora (Article 4.1).

Tenint en compte l'esperit del Reial decret 99/2011, els complements de formació han de ser, com el seu propi nom indica, "complementaris", i estar orientats a facilitar les activitats investigadores. El seu objectiu final serà que el doctorand adquirisca les competències necessàries per a dur a terme una recerca de qualitat en l'àmbit de l'enginyeria química.

Per tot el que hem exposat anteriorment, per a tots aquells candidats que accedisquen al programa de doctorat amb un perfil diferent dels recomanats s'estableixen uns complements de formació específics per a cada perfil, que oscil·len entre 12 i 19.5 ECTS. Formats per 4 assignatures del bloc bàsic (Enginyeria de processos i productes) del Màster Universitari d'Enginyeria Química, d'acord amb la taula següent:

Fenòmens de Transport
( 6 ECTS)
Ampliació d'operacions
de separació (6 ECTS)
Reactors químics avançats
(4.5 ECTS)
Mètodes computacionals
en Enginyeria Química (3
ECTS)
Total ECTS
Ciències         12
Física   x x   16,5
Matemàtiques/Estadística x x x   19,5
Biologia x x x x 16,5
Geologia x x x    16,5
CC. del Mar  x  x  x  x  19,5
CC. Ambientals  x  x  x  x  19,5
Enginyeries/Arquitectura          
Aeronàutica    x  x    12
Agrònoma  x  x  x    16,5
Informàtica  x  x  x    16,5
Electrònica/Elèctrica/Comunicacions  x  x  x    16,5
Mecànica    x  x    12
Civil    x  x    12
Mines    x  x    12
Geòleg  x  x  x    16,5
Naval    x  x    12
Biomèdica  x  x  x    16,5
Automàtica  x  x  x    16,5
Arquitectura  x  x    

 16,5

 

 

 

Nombre de places oferides: 5 places/ curs

Criteris d'admissió:

Els criteris d'admissió seran establits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, i se'n fará publicitat a través dels sistemes d'informació amb anterioritat a l'accés i a l'admissió dels estudiants.

Els criteris d'admissió es basaran en el mèrit i capacitat dels sol·licitants, d'acord amb els seus certificats acadèmics i el curriculum vitae. La puntuació màxima en l'apartat de coneixement d'idiomes s'aconseguirà quan s'acredite, com a mínim, un nivell B2 o una estada d'un mínim de 6 mesos en un país en l'estranger en el qual necessàriament s'haja hagut de desembolicar amb l'ús de l'idioma que estiga valorant.

A aquests efectes, l'admissió es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris:

 • Expedient d'accés al programa de doctorat (80%)
 • Coneixement d'un idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanga el programa de doctorat (10%)
 • Existència de cartes de presentació per part de professors d'universitat o d'altres institucions de recerca que tinguen coneixement directe de la capacitat i competència de l'aspirant (10%)

Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que els contemplats per als alumnes a temps complet.

 

Documentació necessària per a l'admissió:

-Documentació requerida per l'EDUA segons el tipus d'accés als estudis de doctorat

https://edua.ua.es/va/informacio/estudiants/preinscripcio-i-matricula/matricula/preguntes-frequents/tipus-d-acces-als-estudis-de-doctorat.html

-Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum, en la qual s'incloga les certificacions acadèmiques en què consten les qualificacions obtingudes en les titulacions oficials que posseïsca, especialment la del Màster que dóna accés al programa.

-Documents que acrediten els coneixements d'idiomes.

-Cartes de presentació per part de professors d'Universitat o membres d'altres Institucions de recerca.

D'altra banda, des de la Coordinació del programa es recomana que els estudiants contacten amb un/a possible director/a de tesi abans de realitzar la preinscripció en el programa per a confirmar, si escau, si la recerca que es desitja realitzar encaixa en una de les línies de recerca del programa o si el director/a i/o línia de recerca corresponent té disponibilitat per a admetre alumnat de nou ingrés.

Procediment d'assignació de directors i tutors. Funcions:

Tutor

Una vegada matriculat, a cada doctorand li serà assignat per part de la Comissió Acadèmica un tutor, doctor amb acreditada experiència investigadora, amb vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, a qui correspondrà vetlar per la interacció del doctorand amb la comissió acadèmica. La Comissió Acadèmica podrà modificar el nomenament del tutor d'un doctorand en qualsevol moment del període de realització de la tesi doctoral, sempre que concórreguen causes justificades.

El tutor és el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora als principis dels programes i de l'Escola de Doctorat. El tutor pertanyerà a la línia de recerca del programa de Doctorat en la qual estiga inscrit el doctorand.

Director

En el termini màxim de sis mesos des de la seua matriculació, la Comissió Acadèmica responsable del programa de Doctorat assignarà a cada doctorand un o més directors o directores de tesi doctoral que podran ser coincidents o no amb el tutor indicat anteriorment. Aquesta assignació podrà recaure sobre qualsevol doctor espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada (d'acord amb l'especificat en “la Normativa per a ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant”), amb independència de la universitat, centre o institució en què preste els seus serveis. En cas de no tenir prèvia vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, haurà de comptar amb l'autorització del Comité de direcció de l'Escola de Doctorat, a proposta de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

La Comissió Acadèmica podrà modificar el nomenament de director de tesi doctoral a un doctorand en qualsevol moment del període de realització de la tesi, sempre que concórreguen raons justificades.

El director de tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seua adequació, si escau, a la d'altres projectes i activitats on s'inscriga el doctorand. Per tant, el director de tesi és el màxim responsable en la conducció de la recerca del doctorand, en els termes establits en la legislació vigent.

 

PRESCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Informació sobre l'obligatorietat de la matrícula anual:

Els doctorands admesos en un programa de doctorat es matricularan de tutela acadèmica anualment en l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

Enllaços a web d'EDUA (primera matrícula i continuació d'estudis):

https://edua.ua.es/va/informacio/estudiants/preinscripcio-i-matricula/matricula-primer-any.html

https://edua.ua.es/va/informacio/estudiants/preinscripcio-i-matricula/matricula-segon-any-i-posteriors.html

ACTIVITATS FORMATIVES

ACTIVITATS TRANSVERSALS COMUNES:

https://edua.ua.es/va/informacio/estudiants/sobre-el-doctorat/activitats-formatives.html

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES:

Denominació

Tutories

Nombre d'hores

120 - 150 hores                                                   

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Procediment de control

Els alumnes prepararan un resum (anual) de les accions formatives realitzades en les tutories, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand.

L'avaluació de la participació de l'estudiant en les tutories la realitzarà el director de la tesi i la farà constar en el document d'activitats del doctorand. Es considerarà que l'avaluació no és positiva quan l'estudiant no haja sigut capaç d'adquirir els coneixements o destreses que constituïen l'objectiu de la tutoria. En aquest cas, s'instarà al doctorand perquè intensifique el seu esforç per a esmenar les manques que s'hagueren observat ja que açò serà una condició indispensable per a poder desenvolupar de manera adequada el pla de treball previst i poder concloure els seus estudis de doctorat en el termini previst.

Detall i planificació

Activitat, de caracter obligatori, consistent en la formació específica que realitza el director de tesi sobre diversos aspectes relacionats amb el coneixement científic en el context del tema de recerca, el maneig de tecnologies i entorns programari necessaris per a realitzar la recerca, el disseny i anàlisi d'experiments, la discussió i la difusió dels resultats de la recerca. Aquesta activitat també inclou la formació per a l'escriptura de la tesi doctoral. Per al desenvolupament d'aquesta activitat s'ha previst una mitjana de 4 h anuals de tutories dedicades específicament a activitats formatives.

Quant a la planificació temporal, es preveu que aquesta activitat es puga realitzar de manera bimensual durant el primer semestre (tant a temps complet com a parcial). A partir del segon semestre dependrà de les necessitats específiques de formació del doctorand i es realitzarà sempre que aquest requerisca adquirir noves habilitats (conèixer nous equips o tècniques, maneig de programari, etc).

Competències bàsiques: CB11, CB12, CB13, CB14.

Capacitats i destreses personals: CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06. Altres competències: OC1. El nombre mínim d'hores a completar per cada estudiant amb el conjunt d'activitats formatives és de 50 h, que corresponen a la suma de les 28 h corresponents a les activitats obligatòries ("Gestió i recuperació de la informació bibliogràfica", "tutories" i "Elaboració de documents científics") més 22 h d'activitats de formació optatives.

 

Denominació

Elaboració de documents científics

Nombre d'hores

6 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caràcter obligatori, l'objectiu de la qual és que l'estudiant adquirisca coneixements sobre les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació. Es proporcionarà la formació bàsica necessària perquè els estudiants siguen capaços de preparar de manera autònoma un treball en anglès, amb el format convencional d'una publicació científica, en el qual presenten i analitzen alguns dels resultats de la seua recerca, discutint-los de manera ben fonamentada i extraient les conclusions procedents. El treball elaborat s'enviarà per a la seua eventual publicació en una revista científica. Pel que fa a la planificació temporal,

Aquesta activitat es realitzarà a partir del segon semestre per a tots els estudiants (a temps parcial i temps complet), en el moment en què, segons el parer del director de la tesi, es dispose de resultats i conclusions rellevants, susceptibles de ser publicats en una revista científica.

Competències bàsiques: CB15, CB16.

Capacitats i destreses personals: CA05, CA06. Altres competències: OC1. El nombre mínim d'hores a completar per cada estudiant amb el conjunt d'activitats formatives és de 50 h, que corresponen a la suma de les 28 h corresponents a les activitats obligatòries ("Gestió i recuperació de la informació bibliogràfica", "tutories" i "Elaboració de documents científics") més 22 h d'activitats de formació optatives.

Procediment de control

El treball serà supervisat pel director de tesi i s'incorporarà com a tasca realitzada en el document d'activitats del doctorand.

Es considerarà que aquesta activitat està avaluada de manera positiva quan el tutor considere que la selecció dels continguts, la discussió dels resultats i les conclusions, la seua estructura i organització i la redacció i presentació del treball escrit s'ajusten als nivells de rigor i qualitat que s'exigeixen en els congressos i reunions científiques dins de l'àmbit de l'enginyeria química. Tant el material elaborat com la seua avaluació positiva es faran constar en el document d'activitats del doctorand.

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES OPTATIVES:

Denominació

Seminaris i tallers de recerca.

Nombre d'hores

6 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caràcter optatiu, consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat. La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat tant de les ajudes de mobilitat, com dels investigadors implicats.

Quant a la planificació temporal d'aquesta activitat, l'alumnat d'aquest programa de doctorat (a temps parcial i temps complet) podrà accedir a aquesta formació al llarg de tot el programa, en funció de la disponibilitat i mobilitat dels investigadors convidats i de l'oferta anual específica de cada curs acadèmic i de les ajudes disponibles. Segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

Procediment de control

Els alumnes elaboraran un petit resum dels seminaris als quals assistisquen, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand.

El director de tesi o la persona en qui aquest delegue avaluarà els resums elaborats pels estudiants i es farà constar la qualificació obtinguda en el document d'activitats del doctorand.

 

Denominació

Seminaris de doctorands.

Nombre d'hores

9 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caràcter optatiu, consistent en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat pel doctorand a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. Quant a la planificació temporal d'aquesta activitat, els seminaris es realitzaran de manera anual, començant a explicar des del primer semestre, tant per als estudiants a temps complet com per als de temps parcial.

Eventualment, aquests seminaris podran tenir una repercussió més àmplia i estendre's a una audiència que incloga alumnes d'altres nivells (grau o màster) en titulacions relacionades amb l'àrea d'Enginyeria Química. Per exemple, l'exposició pública dels treballs per part dels doctorands podria realitzar-se dins d'una activitat del tipus del Congrés d'Estudiants d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant, del que ja s'han celebrat 2 edicions, amb caràcter bianual, o bé dins d'un altre tipus d'esdeveniments que puguen organitzar-se des de l'I.U. d'Enginyeria de Processos Químics o el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant. De qualsevol manera, la realització d'aquesta activitat formativa per part dels alumnes del programa de doctorat dependrà de l'oferta anual específica de cada curs acadèmic i, segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

Procediment de control

Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el document d'activitats del doctorand.

La participació de cada estudiant en aquesta activitat serà avaluada, a través de rúbriques, pels professors i altres estudiants que participen en els seminaris. En el document d'activitats del doctorand s'inclourà un resum de les opinions expressades a través de les rúbriques. S'instarà als estudiants per a millorar, en els seminaris posteriors, els aspectes de la seua exposició que hagueren resultat deficients, de manera que, en el moment de la lectura de la tesi doctoral, tots els doctorands puguen haver adquirit les habilitats necessàries per a la comunicació oral en l'àmbit del coneixement cientificotècnic.

 

Denominació

Presentació de comunicacions científiques

Nombre d'hores

12 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de formació específica, de caràcter optatiu, consistent a proporcionar als estudiants eines per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació de l'estudiant perquè siga capaç d'abordar de manera autònoma la preparació, enviament del manuscrit i exposició pública o elaboració del pòster (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de tesi en congressos, conferències, reunions de treball o tallers doctorals, nacionals o internacionals. La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat d'ajudes de mobilitat i a la celebració de reunions o congressos que, segons el parer del director de la tesi, resulten adequats. Segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

Procediment de control

Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el document d'activitats del doctorand (en cas d'acceptació).

Es considerarà que aquesta activitat està avaluada de manera positiva quan el tutor considere que la selecció dels continguts, la discussió dels resultats i les conclusions, la seua estructura i organització i la redacció i presentació del material elaborat com a suport per a la comunicació s'ajusten als nivells de rigor i qualitat que s'exigeixen en els congressos i reunions científiques dins de l'àmbit de l'enginyeria química. Tant el material elaborat com la seua avaluació positiva es faran constar en el document d'activitats del doctorand.

 

Denominació

Estades en altres universitats i centres de recerca superior

Nombre d'hores

150 h.

Actuacions i criteris de mobilitat

No procedeixen

 

Detall i planificació

Activitat de caràcter optatiu associada a les accions formatives realitzades durant les estades del doctorand en una universitat o centre de recerca superior diferent d'aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi.

La realització d'aquesta activitat estarà condicionada a la disponibilitat d'ajudes de mobilitat, a la disponibilitat de centres que, segons el parer del director de la tesi, resulten adequats per a acollir al doctorand i a l'acceptació d'aquest per part del centre. Segons el criteri i les recomanacions dels corresponents directors de tesis, no serà obligatori que tots els alumnes realitzen aquesta activitat.

L'organització i planificació temporal de les accions de mobilitat, tant per als estudiants a temps parcial com a temps complet es realitzarà en funció dels objectius específics de l'estada, de manera que quan es pretenga que l'estudiant aprenga el maneig de noves tècniques o procediments, puguen produir-se en qualsevol moment a partir de la incorporació de l'estudiant al programa de doctorat. Quan es tracte de desenvolupar alguna recerca o línia concreta dins del seu pla de treball, que requerisca que el doctorand ja haja adquirit determinades habilitats o haja obtingut certes dades experimentals, l'estada es realitzarà en el moment més oportú, una vegada que l'estudiant es trobe en les condicions que li permeten aprofitar al màxim la seua estada i obtenir el millor rendiment. Aquesta organització i planificació es realitzarà segons el criteri del director de la tesi en cada cas particular.

Es preveu la realització d'estades mínimes d'1 mes, en funció de l'ajuda i de la disponibilitat del centre d'acolliment

Procediment de control

Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la universitat o centre de recerca.

Es considerarà que aquesta activitat està avaluada de manera positiva quan hi haja un informe favorable per part del tutor o persona responsable del doctorand en el centre de destinació de l'estada.

 

SEGUIMENT I INFORMES ANUALS

RESULTATS DEL PROGRAMA (PLAN E017)

Dades de les tesis 

 

Tesis defensades des de 2015 fins a 2020.

 

 

Enllaços al Repositori de la Universitat d'Alacant RUA

 

CURS 2015-16

DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA DE MATERIALS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
DESHIDRATACIÓ DE BIOALCOHOLES PER A l'OBTENCIÓ DE BARREGES BIOCOMBUSTIBLES ALCOHOL+GASOLINA PER DESTIL·LACIÓ AZEOTRÓPICA HETEROGÈNIA: ESTUDI DE LA VIABILITAT DEL PROCÉS AMB ETANOL PER A SER ADAPTAT Al BIOBUTANOL
ESTUDI DEL BRIQUETADO I LA COMBUSTIÓ DE RESIDUS DE LA INDÚSTRIA DEL MOBLE DE FUSTA I DE RESIDUS DE MOBLES
FORMACIÓ DE CONTAMINANTS I ESTUDI CINÈTIC DE LA DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA DE DOS COMBUSTIBLES ALTERNATIUS: CDR I ASR
INTEGRACIÓ DE METODOLOGIES D'ANÀLISIS DE CICLE DE VIDA Al DISSENY SISTEMÀTIC DE PROCESSOS QUÍMICS
REDESIGN AND OPTIMIZATION OF A DIPHENYL CARBONATE PLANT

 

CURS 2016-17

DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA I BRIQUETADO DE RESIDUS D'ESCUMES DE POLIURETÀ
DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'UN SISTEMA AUTOMÀTIC DE PRESA DE MOSTRES AMBIENTALS DE GASOS I OLORS MITJANÇANT CONDENSACIÓ CRIOGÈNICA
LOW TEMPERATURE UPGRADING OF MOIST AGROINDUSTRIAL WASTES FOR SUBSEQUENT ENERGY USES

  

CURS 2017-18

RIGOROUS DESIGN OF CHEMICAL PROCESSES: SURROGATE MODELS AND SUSTAINABLE INTEGRATION
APROFITAMENT ENERGÈTIC DE SUBPRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL MITJANÇANT LIQÜEFACCIÓ HIDROTÉRMICA.
ANÀLISI DE CICLE DE VIDA

 

CURS 2018-19

MODELING AND OPTIMIZATION OF SHALE GAS WATER MANAGEMENT SYSTEMS

REDUCCIÓ DE CONTAMINANTS EN LA DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA DE RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
ESTUDI DE LA CONTAMINACIÓ MARINA PER PLÀSTICS I AVALUACIÓ DE CONTAMINANTS DERIVATS DEL SEU TRACTAMENT
GLOBAL WARMING POTENTIAL REDUCTION BY CARBON DIOXIDE UTILIZATION IN THE PRODUCTION OF SYNTHESIS GAS AND ITS DERIVATIVES
ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DE VARIABLES DE SÍNTESIS DE SBA-15 EN LES SEUES PROPIETATS I LA SEUA EFECTIVITAT COM A CATALITZADOR PER A REDUIR LA TOXICITAT DEL FUM DEL TABAC. ESCALAT DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ

 

CURS 2019-20

PLASTICS RECYCLING: NEW CHALLENGES IN THE AGE OF THE CIRCULAR ECONOMY

 

INTEGRATING AND MODELING MULTIPLE OBJECTIVES IN THE DESIGN OF CHEMICAL AND INDUSTRIAL PROCESSES

 

PIRÒLISI TÈRMICA I CATALÍTICA DE LA NICOTINA I NNK I NNN, DUES NITROSAMINES ESPECÍFIQUES DEL TABAC

 

MIDÓ TERMOPLÀSTIC PER Al DISSENY D'APLICACIONS MEDIAMBIENTALS SOSTENIBLES

  

  

SISTEMA DE QUALITAT I MEMÒRIA VERIFICADA

SGIC de Doctorat

https://edua.ua.es/va/sistema-de-garantia-intern-de-qualitat-sgic/sistema-de-garantia-intern-de-qualitat-sgic.html

Autorització del Programa de Doctorat

Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigociclo=sc&codigoTipo=D&CodigoEstudio=5600582&actual=estudis

Resolució Consell d'Universitats (CU): verificació positiva (28/02/14)

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-edua/pd/memoria-verificada/e017-cu01.pdf

Autorització de la Comunitat Valenciana (28/03/14)

http://www.dogv.gva.es/datos/2014/03/31/pdf/2014_2739.pdf

Publicació en el BOE (12/06/14)

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/12/pdfs/boe-a-2014-6209.pdf 

Memòria verificada del Programa de Doctorat

Memòria verificada actualitzada

https://utc.ua.es/va/documentos/sgic/sgic-edua/pd/memoria-verificada/e017-an01.pdf

Informe favorable d'ANECA d'avaluació per a la verificació de la memòria actualitzada (26/03/18)

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-edua/pd/an02/e017-an02.pdf

Informes de seguiment  i reacreditació

Autoinforme de seguiment (2018)

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-edua/ua02-autoinforme/2018-e017-autoinforme.pdf

Informe de seguiment AVAP (2018)

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-edua/pd/av03-seguimiento/e017-2018.pdf

Informe de reacreditació AVAP (2020)

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-edua/pd/an04/2020-e017-an04-reacreditacion.pdf

Informe de reacreditació Consell d'Universitats (2020)

Dades de rendiment i satisfacció dels grups d'Interès

Informe de rendiment del programa

Enquesta de satisfacció de l'alumnat amb el programa

Enquesta de satisfacció del PDI amb el programa

Enquesta de satisfacció del PDI amb el PAS del departament

Informe d'inserció laboral

Gestió de la Prevenció

https://sp.ua.es/va/gestio-de-la-prevencio/pla-de-prevencio.html

Suggeriments i reclamacions

Qualsevol suggeriment o reclamació que es vulga formular, es pot dirigir per escrit al Coordinador del programa (professor Ignacio Martín Gullón) o a la Secretària del programa (professora María Dolores Saquete Ferrándiz).

 

 

 

 

 

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464