Saltar apartados

XII CERTAMEN PROJECTES EDUCATIUS ENGINYERIA QUÍMICA

 

Es convoca el XII CERTAMEN DE PROJECTES EDUCATIUS D'ENGINYERIA QUÍMICA, organitzat pel Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant i adreçat a grups d'alumnes i professors de 3r i 4t d'ESO, per a la realització de projectes monogràfics relacionats amb algun dels temes següents:

L'Enginyeria Química i el medi ambient

 • Gestió i tractament d'aigües
 • Gestió i tractament de residus sòlids (urbans/ industrials)
 • Gestió i tractament d'emissions gasoses
 • Reducció i captura de gasos d'efecte hivernacle

L'Enginyeria Química i la indústria cosmètica i alimentària

 • Processos de separació en la indústria cosmètica i alimentària
 • Operacions de transferència de matèria en la indústria cosmètica i alimentària
 • Diferents tipus de barreges en la indústria cosmètica i alimentària

L'Enginyeria Química i el món dels plàstics

 • Caracterització, processament i aplicacions de materials termoplàstics o termostables
 • Reciclat de residus plàstics
 • Bioplàstics i plàstics biodegradables

 

L'Enginyeria Química i l'energia

 • Biocombustibles
 • Aprofitament energètic de diferents tipus de residus
 • Energies renovables

 

Els treballs hauran d'estar centrats en els temes proposats i posar l'accent en els aspectes relacionats amb l'Enginyeria Química. Es valorarà especialment la realització d'activitats pràctiques i/o de maquetes relacionades amb el tema desenvolupat.

 

Relació de treballs admesos

Relació de grups finalistes

Programació de la jornada

Actes XII certamen projectes educatius d’Enginyeria Química

 

Treballs guardonats:

 

 

Comitè científic:

Ignacio Aracil Sáez, Andrea Cabanes Gil, Adoración Carratalá Giménez, Daniel Domene López, Alicia Font Escamilla, Nuria Ortuño García, Mª Dolores Saquete Ferrándiz, Juan Carlos Segura Domene 

 

Comitè organitzador:

Ignacio Aracil Sáez, Mª Luisa Gomis Yagües

 

Objectius:

1. Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants de 3r i 4t d'ESO per les matèries científiques en general i per l'Enginyeria Química en particular.

2. Fomentar el coneixement de la implicació de l'Enginyeria Química en els diferents camps d'activitat de les societats modernes, així com el paper d'aquesta disciplina de cara al desenvolupament de tecnologies netes i renovables, a la conservació del medi ambient i a la seua contribució fonamental al desenvolupament sostenible del planeta.

3. Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat d'Alacant i reconèixer la importància de la presència, el contacte i la col·laboració de la Universitat amb els centres d'ensenyament secundari per a donar suport a les tasques formatives del professorat d'aquests centres i fomentar-les.

4. Col·laborar en el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per a treballar en equip dels estudiants d'ESO, eines que els servisquen de suport per a abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

 

Bases:

Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball que estarà integrat per 1 professor/a de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de 10 alumnes del seu centre.

Cada professor/a podrà participar amb més d'un grup d'alumnes.

Cada grup desenvoluparà un projecte relacionat amb algun dels temes proposats.

No s'admetran projectes en els quals es tracten els temes de manera general. Aquests hauran d'estar clarament centrats en els aspectes relacionats amb l'Enginyeria Química.

Hi haurà un comitè científic format per professors i investigadors del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat d’Alacant que vetlarà perquè tots els projectes educatius s’adeqüen a les línies temàtiques proposades.

Es valorarà que en els projectes es presente algun tipus de material complementari en el qual es mostre de manera esquemàtica el procés estudiat (maquetes, vídeos, etc.) o en què es presenten els resultats de les activitats pràctiques realitzades.

En concloure el projecte, cada grup haurà de presentar-ne una memòria final, dins del termini establit, en la qual s'exposaran, al menys, els objectius, la metodologia, els resultats obtinguts en el projecte i les conclusions d'aquest. La memòria tindrà com a màxim 15 pàgines (sense comptar la portada). També es presentarà qualsevol altre material complementari elaborat. Això serà el que s'avalue per a dur a terme la selecció dels 5 treballs finalistes.

Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs 2019-20 i les memòries finals s'hauran de presentar abans d’una data que s'especificarà degudament en la convocatòria del certamen, i que proporcionarà un període de temps suficient perquè les memòries puguen ser avaluades pels membres del comitè del certamen.

Una vegada conclòs el termini per a la presentació de les memòries, el comitè del certamen seleccionarà 5 treballs finalistes, tenint en compte criteris de rigor científic, originalitat i qualitat de la memòria i material complementari, valorant els següents apartats: presentació, interès, redacció, adequació del nivell científic, continguts, originalitat, estructura, extensió, orientació cap a l'Enginyeria Química, plantejament i resolució del tema, i material complementari.

Es valoraran especialment aquells treballs en els quals es destaque el paper rellevant de l'Enginyeria Química en l'àrea temàtica triada per a desenvolupar el projecte.

Una vegada aplicat el barem, el comitè classificarà els treballs de major a menor puntuació i passaran a la final els projectes que aconseguisquen les 5 millors puntuacions.

En cas que algun premi quedara desert després de la valoració del comitè o per falta de participació, el seu import econòmic serà repartit equitativament entre els altres premis no deserts del concurs.

Cada memòria dels projectes educatius presentada pels diferents grups participants serà sotmesa a una avaluació independent per part de diversos membres del comitè. La puntuació final de cada treball s'obtindrà amb la mitjana de la puntuació atorgada pels avaluadors. La resolució del comitè serà inapel·lable.

En maig de 2020 tindrà lloc a la UA una “Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química”, en què tots els grups participants exposaran els aspectes més destacats del seu projecte mitjançant pòsters de caràcter científic. A més, els grups finalistes faran una exposició oral, d'uns 10 minuts de durada, amb el suport dels mitjans audiovisuals i maquetes que necessiten.

En la “Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química” esmentada en el punt anterior, el comitè, després d'una nova votació, seleccionarà els 3 projectes guanyadors del certamen entre els 5 finalistes, en funció de les memòries presentades, materials complementaris i exposicions orals realitzades, i tindrà lloc un acte de lliurament de premis, en què es repartiran:

 • Diplomes de participació a tots els grups
 • Diplomes acreditatius als 5 grups finalistes
 • Premis als 3 treballs guanyadors
 • Premis als 2 treballs finalistes no guanyadors
 • Premis als 3 millors pòsters

 

Cada grup de treball haurà d’elaborar per a la Jornada de divulgació un pòster científic on es resumisca de forma esquemàtica tot el treball desenvolupat. El pòster haurà de contenir obligatòriament el títol del treball, els components del grup i el tutor o tutora juntament amb el centre a què pertanyen. Mesures: 0.7 m ample x 1 m alt. Grandària de lletra per al títol: 40-70. Grandària de lletra per a resta de text: 30-50. La impressió podrà fer-se en la universitat, enviant un arxiu amb el pòster a l'organització del certamen. Els pòsters de tots els projectes participants estaran exposats el dia de la Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química i el comitè votarà per a seleccionar-ne els tres millors. Es valorarà la capacitat per a transmetre la informació d'una manera atractiva i rigorosa.

 

Premis:

Els projectes s'avaluaran segons el que estableixen les bases del certamen, i els treballs finalistes s'exposaran oralment en la “Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química”, que tindrà lloc en la Universitat d'Alacant com a activitat de clausura del certamen. En aquest acte se seleccionaran els treballs guanyadors amb el detall següent:

 • 3 premis de 600 euros als treballs guanyadors
 • 2 premis de 300 euros als treballs finalistes no guanyadors
 • 3 premis de 200 euros als millors pòsters

L'import dels premis serà per als alumnes directament, no per als centres.

 

Organitzat per:

Dpt. d’Enginyeria Química de la Universitat d’Alacant.

web: https://diq.ua.es/es/

facebook: https://www.facebook.com/Departamento-de-Ingeniería-Química-UA-1530136957228648/

twitter: https://twitter.com/diquiua

 

Lloc de celebració i dates importants:

La Jornada de cloenda del certamen se celebrarà a la Universitat d'Alacant, i les seues dates importants són les següents:

 • 15-02-2020: Data límit d'inscripció
 • 07-04-2020: Data límit lliurament de projectes
 • 06-05-2020: Data límit comunicació treballs finalistes
 • 14-05-2020: Fi termini lliurament pòsters
 • 22-05-2020: XII Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química

 

Inscripció:

Per a formalitzar la inscripció s'ha d'enviar una fitxa a diqui@ua.es amb les dades que apareixen a continuació:

Nom del grup (opcional):

Professor/a tutor/a:

Centre:

Curs:

Nom dels alumnes participants:

Àrea temàtica:

Títol del projecte (provisional):

 

Autorització material multimèdia: si no s'indica el contrari, s'entén que els alumnes, pares i professors donen el consentiment per a publicar material multimèdia de l'esdeveniment.

S'haurà d'adjuntar un resum del projecte que es pretén desenvolupar (màxim 1 full).

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464